Senior Men Playing Chess

תוכנית יחד - התכנית המובילה להעלאת איכות החיים של אזרחים ותיקים

הארגונים:

 

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

באמצעות האגף לאזרחים ותיקים - היוזם והמתווה את המדיניות.

חברת המשקם - חברה בבעלות ההסתדרות הציונית העולמית ושל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מפעילה את התכנית וממשיכה לפתח את המודל המקצועי.

המשקם.jpg